ชุมชนบ้านน้ำทรัพย์

where_to_vote เพชรบุรี

บ้านน้ำทรัพย์ เป็นชุมชนบนพื้นที่ราบเชิงเขาติดกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจาน มีเนื้อที่ทั้งหมด 14,000 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ป่าประมาณ 7,000 ไร่เศษ ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกิจของคนในชุมชนในอดีตคนส่วนใหญ่ในชุมชนมีวิถีชีวิตแบบทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ด้วยเหตุนี้ "ม้า" ขึงเป็นพาหนะหลักของคนในหมู่บ้านน้ำ จนปัจจุบันคนในหมู่บ้านน้ำทรัพย์ก็ยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตในรูปแบบคนเดิมเพื่อคงไง้ซึ่งอัตลักษณ์ของชุมชน 

phone เบอร์โทร

092-947-5984

home ที่อยู่

46 หมู่ 9 ตำบล่แก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี