9

รายละเอียด

สถานท่องเที่ยวในจังหวัด
#ขุมทรัพย์ท่องเที่ยวไทย

#ขุมทรัพย์ท่องเที่ยวไทย

มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม ภาพศรัทธาอันงดงาม

ศูนย์รวมศรัทธาของชาวมุลสิมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง

ชุมชนพระบาทห้วยต้ม

ชุมชนพระบาทห้วยต้มเป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่เป็นชาวปกาเกอะญอ

เจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า

เชื่อว่าสำหรับคนที่รักการแคมป์ปิ้งคงรู้จักคุ้นเคยกันดี กับที่นี่ "ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า"