ไร่อุ๊ยกื๋อ

รายละเอียด

-เวลาทำการ ช่วงฤดูหนาว เดือน 16 พฤศิจกายน – เดือน มีนาคม ของทุกปี
-ไร่อุ๊ยกื๋อ เป็นพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และน้อมนำศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในพื้นที่ทำกินบนพื้นที่สูง เช่น การเรียนรู้บันได 9 ขั้น การเรียนรู้การบริหารจัดการพื้นที่ทำกินเป็นต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้การ----บริการจัดการโดย ชุมชนโคกหนองนาโมเดล ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับราษฎรบนพื้นที่สง (ชนเผ่ากะเหรี่ยงโปว์) เด็กและเยาวชน และบุคคล
-กิจกรรมทางการท่องเที่ยว
1.ศึกษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมที่พักกางเต้นท์
2.ศึกษาเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการน้อมนำสาสตร์พระราชามาปรับใช้ในพื้นที่ทำกินบนพื้นที่สูง

สถานท่องเที่ยวในจังหวัด
ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน

สัมผัสถึงวิถีชีวิตของชุมชนแบบวิถีพุทธ วิถีชีวิตที่มีความผูกพันทางสายน้ำ และธรรมชาติ

ชมทะเลหมอก ผาพญากูปรี

ตั้งอยู่บริเวณหน้าผาสูง บนเทือกเขาพนมดงรัก ที่มีบรรยากาศราวกับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ บนภูเขาสูงที่มองไปแล้วจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

บ้านโคกเมือง

นั่งรถอีแต๊กเยี่ยมชมภายในหมู่บ้าน ชมการทอเสื่อกกที่มาจากต้นไหลที่นำมาแปรรูป

พบความงามราวนิมิตรที่ ภูห้วยอีสัน สวรรค์แห่งนักเดินทาง

ชมอาทิตย์แรกของวันแบบ Unseen ไม่เหมือนใครที่ภูห้วยอีสันในจังหวัดหนองคาย ภูห้วยอีสันเป็นเนินเขาเตี้ยๆ อยู่ใกล้กับแม่น้ำโขง